POW w Janowie Podlaskim

POW JANÓW PODLASKI

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza  w Janowie Podlaskim
ul. M. Konopnickiej 21
21-505  Janów Podlaski
tel. 83 3413258

Dyrektor Piotr Malesa

Koordynator placówki Kamil Daniluk

Placówka rozpoczęła działalność od 01 kwietnia 2010 roku. Do 31 grudnia 2012 roku funkcjonowała jako Filia Domu Dziecka w Komarnie.

W placówce mieszka 12 wychowanków, nad którymi opiekę sprawuje 5 wychowawców.

Aby przygotować wychowanka do samodzielnego życia należy przez wiele lat, przez cały jego pobyt w placówce dostarczać mu pozytywnych wzorców, stwarzać okazję do obserwacji normalnie funkcjonujących rodzin oraz poddawać go działaniom ułatwiającym nabywanie odpowiedniej wiedzy, nawyków i umiejętności. Po wielu latach obserwacji naszych wychowanków wyciągamy wnioski, że lepiej radzą sobie z samoobsługą i utrzymaniem porządku, dużo gorzej wypadają w rolach członka rodziny, słabo też są przygotowani do czynności takich jak gotowanie, szycie, pranie. Dokładamy też starań, aby dzieci poznawały możliwie najróżniejsze zjawiska związane z życiem rodziny. Zadaniem wychowawców jest stworzenie takich warunków dla przebywającej w placówce młodzieży aby jak najlepiej przygotować ich do samodzielnego życia i zmniejszyć stres spowodowany znaczącą zmianą jej sytuacji. Doświadczenie pokazuje jednak, że chociaż stworzone zostały warunki do zdobycia przez wychowanków praktycznych umiejętności, to jednak przygotowanie ich do samodzielności w sferze mentalnej stwarza wiele kłopotów. Młodzież wchodząc w dorosłe życie bardzo często dokonuje wielu niewłaściwych wyborów i podejmuje błędne decyzje, a za swoje niepowodzenia obwinia otaczających ludzi.

Stworzyliśmy naszym wychowankom takie warunki , aby mieli poczucie iż jakość codziennego życia zależna jest w znacznej mierze od nich samych. Wyszliśmy z założenia, że usamodzielnienie winno być procesem, a nie jednorazowym faktem oraz, że proces usamodzielnienia wymaga działań organizacyjnych i nadzorujących.
Podstawowym założeniem funkcjonowania POW w Janowie Podlaskim jest, radzenie sobie z problemami samodzielnego życia:
– z zakresu prowadzenia gospodarstwa domowego np. sprzątanie, pranie, robienie zakupów,
– załatwianie spraw osobistych w różnych urzędach i instytucjach,

– gospodarowania określonymi środkami finansami, określenie potrzeb, planowanie wydatków, kontrola i odpowiedzialność za nie,
– organizowania kontaktów koleżeńskich i towarzyskich z zachowaniem społecznie akceptowanych norm i zasad,
– odpowiedniego współżycia i bezkonfliktowego zamieszkiwania w grupie rówieśniczej,
– tworzenie klimatu wzajemnej życzliwości, zaufania i pomocy,
– wyrównania szans w podjęciu dorosłego, samodzielnego życia,
– uświadomienie konieczności współżycia z sąsiadami,
– przeniesienie tradycji domowych do życia w mieszkaniach ,święta, imieniny, urodziny,
– praca społecznością

W wielu przypadkach wychowankowie po opuszczeniu placówek nie utrzymują się w pracy, wchodzą w uzależnienia, przemoc, przestępczość, a ich dzieci stają się kolejnymi pensjonariuszami systemu.

Przygotowanie do dorosłości najlepiej i najpełniej przebiega w rodzinie. Jeżeli nie ma takiej możliwości to w małych placówkach. Stąd potrzeba tworzenia małych, kameralnych form opieki jak najbardziej zbliżonych do naturalnych środowisk rodzinnych, gdzie dzieci i młodzież mają w nich możliwość kontaktu z realnymi problemami dnia codziennego. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Janowie Podlaskim spełnia takie oczekiwania.

Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych

Manie 24     21-560 Międzyrzec Podlaski