POW w Janowie Podlaskim

POW JANÓW PODLASKI

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza  w Janowie Podlaskim
ul. M. Konopnickiej 21
21-505  Janów Podlaski
tel. 83 3413258

Koordynator Kamil Daniluk

Placówka rozpoczęła działalność od 01 kwietnia 2010 roku. Do 31 grudnia 2012 roku funkcjonowała jako Filia Domu Dziecka w Komarnie. Aktualnie jest jednostką organizacyjną podlegającą Centrum Administracyjnemu Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Maniach , które odpowiada za obsługę administracyjno – ekonomiczną i organizacyjną placówki.

W placówce mieszka 12 wychowanków, nad którymi opiekę sprawuje 5 wychowawców.

Aby przygotować wychowanka do samodzielnego życia należy przez wiele lat, przez cały jego pobyt w placówce dostarczać mu pozytywnych wzorców, stwarzać okazję do obserwacji normalnie funkcjonujących rodzin oraz poddawać go działaniom ułatwiającym nabywanie odpowiedniej wiedzy, nawyków i umiejętności. Po wielu latach obserwacji naszych wychowanków wyciągamy wnioski, że lepiej radzą sobie z samoobsługą i utrzymaniem porządku, dużo gorzej wypadają w rolach członka rodziny, słabo też są przygotowani do czynności takich jak gotowanie, szycie, pranie. Dokładamy też starań, aby dzieci poznawały możliwie najróżniejsze zjawiska związane z życiem rodziny. Zadaniem wychowawców jest stworzenie takich warunków dla przebywającej w placówce młodzieży aby jak najlepiej przygotować ich do samodzielnego życia i zmniejszyć stres spowodowany znaczącą zmianą jej sytuacji. Doświadczenie pokazuje jednak, że chociaż stworzone zostały warunki do zdobycia przez wychowanków praktycznych umiejętności, to jednak przygotowanie ich do samodzielności w sferze mentalnej stwarza wiele kłopotów. Młodzież wchodząc w dorosłe życie bardzo często dokonuje wielu niewłaściwych wyborów i podejmuje błędne decyzje, a za swoje niepowodzenia obwinia otaczających ludzi.

Stworzyliśmy naszym wychowankom takie warunki , aby mieli poczucie iż jakość codziennego życia zależna jest w znacznej mierze od nich samych. Wyszliśmy z założenia, że usamodzielnienie winno być procesem, a nie jednorazowym faktem oraz, że proces usamodzielnienia wymaga działań organizacyjnych i nadzorujących.
Podstawowym założeniem funkcjonowania POW w Janowie Podlaskim jest, radzenie sobie z problemami samodzielnego życia:
– z zakresu prowadzenia gospodarstwa domowego np. sprzątanie, pranie, robienie zakupów,
– załatwianie spraw osobistych w różnych urzędach i instytucjach,

– gospodarowania określonymi środkami finansami, określenie potrzeb, planowanie wydatków, kontrola i odpowiedzialność za nie,
– organizowania kontaktów koleżeńskich i towarzyskich z zachowaniem społecznie akceptowanych norm i zasad,
– odpowiedniego współżycia i bezkonfliktowego zamieszkiwania w grupie rówieśniczej,
– tworzenie klimatu wzajemnej życzliwości, zaufania i pomocy,
– wyrównania szans w podjęciu dorosłego, samodzielnego życia,
– uświadomienie konieczności współżycia z sąsiadami,
– przeniesienie tradycji domowych do życia w mieszkaniach ,święta, imieniny, urodziny,
– praca społecznością

W wielu przypadkach wychowankowie po opuszczeniu placówek nie utrzymują się w pracy, wchodzą w uzależnienia, przemoc, przestępczość, a ich dzieci stają się kolejnymi pensjonariuszami systemu.

Przygotowanie do dorosłości najlepiej i najpełniej przebiega w rodzinie. Jeżeli nie ma takiej możliwości to w małych placówkach. Stąd potrzeba tworzenia małych, kameralnych form opieki jak najbardziej zbliżonych do naturalnych środowisk rodzinnych, gdzie dzieci i młodzież mają w nich możliwość kontaktu z realnymi problemami dnia codziennego. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Janowie Podlaskim spełnia takie oczekiwania.

Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych

Manie 24     21-560 Międzyrzec Podlaski