O projekcie

Działanie 13.2 Infrastruktura usług społecznych

ADAPTACJA I DOSTOSOWANIE BUDYNKU BYŁEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W MANIACH DO POTRZEB PLACÓWKI OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZEJ WRAZ Z MIESZKANIAMI CHRONIONYMI

Wartość projektu: 2 870 325,99 zł z czego dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 2 042 185,55 zł.

Planowane rezultaty: Na potrzeby projektu zostanie zaadoptowany, zmodernizowany i dostosowany budynek po szkole podstawowej w Maniach, gmina Miedzyrzec Podlaski. Dostosowanie i modernizacja budynku będzie uwzględniała wszystkie potrzeby w zakresie opieki, rozwoju, aktywizacji społecznej wychowanków oraz standardów wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Planowana modernizacja i adaptacja jest odpowiedzią na zdiagnozowane problemy i potrzeby wychowanków przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych. W nowej placówce powstanie 14 miejsc w pokojach 2 – osobowych z łazienkami, kuchnią i jadalnią będą dostosowane do wspólnego przygotowania posiłków przez wychowawcę i dzieci. Pranie, sprzątanie domu, pomoc w pielęgnowaniu terenów zielonych wokół obiektu będą należeć do obowiązków wychowanków. Umożliwienie pracy przy podstawowych obowiązków domowych przyczyni się do nauki samodzielności i zaradności oraz wprowadzi nawyk wypełniania podstawowych obowiązków domowych, co wpisuje się w założenia aktywizacji społecznej.

W dniu 31 grudnia 2018 roku zakończono realizacje projektu „Adaptacja i dostosowanie budynku byłej szkoły podstawowej w Maniach do potrzeb placówki opiekuńczo – wychowawczej wraz z mieszkaniami chronionymi. ” Projekt przyczynił się do poprawy jakości świadczonych usług na terenie Powiatu Bialskiego poprzez stworzenie nowoczesnej placówki opiekuńczo – wychowawczej dla 14 wychowanków. Placówkę cechuje atmosfera domu, poczucia wzajemnego zaufania i przyjaźni. Zrezygnowano z modelu placówki jako instytucji z obsługą kuchni, pralni czy sprzątania. Wszystkie prace związane z wyżywieniem i utrzymaniem czystości wykonywane są wspólnie przez wychowanków i wychowawców.

To pierwsza tak nowoczesna placówka w województwie lubelskim i regionie.

Zaplanowano także powstanie sali terapeutycznej, gdzie odbywać się będą grupowe warsztaty i pogadanki z zakresu uzupełniania i podnoszenia kompetencji społecznych w ramach aktywizacji społecznej a także spotkania integracyjne. Powstanie także strefa cichego wypoczynku i relaksu, kącik internetowy z laptopami, sala telewizyjna i biblioteczką. Wszystkie te elementy przyczynią się do deinstytucjonalizacji placówki i podniosą komfort życia.

Dzięki przejściu z formy instytucjonalnej do bardziej kameralnej z mniejszą liczbą miejsc oraz nową zindywidualizowaną formą pracy z wychowankami a także zapleczem dydaktyczno – rekreacyjnym nowo utworzona placówka opiekuńczo – wychowawcza w Maniach będzie skoncentrowana na pomocy wychowankowi, aktywizacji społecznej oraz przygotowaniu do procesu usamodzielnienia a także na działaniu prewencyjnym, przeciwdziałającym powielaniu negatywnych wzorców i umieszczaniu kolejnych pokoleń w pieczy zastępczej.

Przy placówce powstanie zaplecze rekreacyjno – sportowe tj. boisko, plac zabaw z mini siłownią, scena, altanka.

Planowane działanie wpisuje się w założenia „Ogólnopolskich wytycznych dotyczących przejścia z opieki instytucjonalnej do opieki świadczonej na poziomie lokalnych społeczności oraz jest zgodne z kierunkami Krajowego Programu Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu 2020 w związku z przejściem z formy stricte instytucjonalnej do placówki zdeinstytucjonalizowanej a także utworzeniem mieszkań chronionych.

W dniu 31 grudnia 2018 roku zakończono realizacje projektu „Adaptacja i dostosowanie budynku byłej szkoły podstawowej w Maniach do potrzeb placówki opiekuńczo – wychowawczej wraz z mieszkaniami chronionymi. ” Projekt przyczynił się do poprawy jakości świadczonych usług na terenie Powiatu Bialskiego poprzez stworzenie nowoczesnej placówki opiekuńczo – wychowawczej dla 14 wychowanków. Placówkę cechuje atmosfera domu, poczucia wzajemnego zaufania i przyjaźni. Zrezygnowano z modelu placówki jako instytucji z obsługą kuchni, pralni czy sprzątania. Wszystkie prace związane z wyżywieniem i utrzymaniem czystości wykonywane są wspólnie przez wychowanków i wychowawców.

To pierwsza tak nowoczesna placówka w województwie lubelskim i regionie.

Wszystkie zakładane wskaźniki zostały osiągnięte.

Całkowita wartość projektu wyniosła  2 545 049,00 zł z czego dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 2 016 378,61 zł.

Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych

Manie 24     21-560 Międzyrzec Podlaski