Mieszkania chronione

MIESZKANIA CHRONIONE

Zaplanowano utworzenie 2 mieszkań chronionych z 6 miejscami dla usamodzielnionych wychowanków.

Celem mieszkań chronionych jest m.in.:

  • Zbudowanie i przestrzeganie struktury dnia (rytmy dobowe, plan dnia, zobowiązania, konsekwencja),
  • Poszerzenie i utrwalenie kontaktów społecznych,
  • Wypracowanie większej samodzielności życiowej(dbałość o porządek w otoczeniu, gospodarowanie budżetem, czasem wolnym, sporządzanie posiłków, załatwianie podstawowych spraw administracyjnych),
  • Zbudowanie zdolności do adaptacji społecznej – umiejętność współżycia w grupie, kształtowanie wrażliwości na potrzeby innych, gotowości niesienia pomocy, umiejętności współpracy współdziałania w grupie, adekwatnego zachowania się w sytuacjach społecznych,
  • Wypracowanie odpowiedzialności  za własne zdrowie, zobowiązania, wywiązywanie się z powierzonych obowiązków.

Powstałe mieszkania chronione wpisują się w działania profilaktyczne tj. przeciwdziałanie wykluczeniu mieszkaniowemu i bezdomności wychowanków w procesie usamodzielnienia.

Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych

Manie 24     21-560 Międzyrzec Podlaski